Segons la Fundació Espanyola de Fundacions, AEF, les Fundacions Comunitàries són organitzacions no lucratives la finalitat de les quals és enfortir i articular la comunitat on treballen –localitats, comarques, petites ciutats o barris– canalitzant recursos i competències per a la resolució de necessitats i iniciatives d’interès comú a aquesta comunitat.

Les Fundacions Comunitàries (FC) formen un moviment global, però no n’hi ha dues d’idèntiques, perquè totes estan adaptades a la història, a la cultura, i a les tradicions locals, a la recerca de solucions als problemes de la seva pròpia comunitat i en un determinat context històric, que són sempre únics. Aquestes fundacions de vegades s’anomenen també “fundacions cíviques”.

Es considera internacionalment com a “comunitària” aquella fundació que es caracteritza perquè:

  1. Contribueix a millorar la vida de les persones en un àmbit geogràfic limitat a allò local i clarament definit (típicament, un barri, una ciutat o una comarca).
  2. Para atenció a una gran diversitat de temes, amb enfocament sistèmic i col·laboratiu, i amb lideratge.
  3. Actua primordialment concedint suport financer, sobretot a d’altres entitats sense ànim de lucre; per abordar tota una sèrie de necessitats i oportunitats que es presenten a cada moment històric a la seva comunitat.
  4. Està regida per un patronat independents de poders polítics o econòmics, reflectint la diversitat de la seva comunitat.
  5. Obté recursos d’un ampli espectre de donants, la majoria locals (individus, empresa, ajuntaments etc.) que poden ser econòmics, temps o coneixement.
  6. Té compromís amb la construcció de dotacions i fons permanents, estables, i coneguts públicament, que permetin un flux estable i independent de recursos de la comunitat per a la comunitat.
  7. Ajuda a donants a aconseguir millor els seus objectius filantròpics, i promouen activament la filantropia.
  8. Fomenta la cohesió de la comunitat, ajudant aquesta a decidir estratègicament sobre les seves necessitats i la manera d’abordar-les, a col·laboració les organitzacions de la zona.
  9. Promou activament l’equitat i la construcció de capacitats socials i de capital social.
  10. Desenvolupa polítiques i pràctiques obertes i transparents en relació amb tothom els aspectes de la seva activitat, rendint comptes públicament.